ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ได้เริ่มประกอบกิจการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยเปิดดำเนินการที่ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เลขที่ 92/17 ม. 7 ซ.รัตนราช ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-750-9494 และ ได้ขยายกิจการโดยเปิดสาขาที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เลขที่ 88 ม. 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 038- 571 8459

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด ดำเนินกิจการผลิตภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งพิมพ์ถ้วย ด้วยระบบ DRY OFFSET โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้อยู่ในอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยช่างเทคนิค พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สูง และยังได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด มีบริษัทร่วมในเครือเดียวกันคือ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตภาชนะพลาสติกทั้งสิ้น

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด จะเป็นเลิศในการผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ด้วยความใส่ใจต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกภาคส่วน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสายการผลิตให้ได้มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP

มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้า สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

มุ่งมุ่นที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีและพัฒนาจิตสำนึกให้กับบุคลากรในด้านการทำงานและด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกภาคส่วน

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจต่อคู่ค้า ด้วยความโปร่งใสและจริงใจ

มาตรฐานและรางวัล

บรรจุภัณฑ์พลาสติก ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นจากบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา ทั้งนี้บริษัทฯได้ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ดี เป็นระบบมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้

ทั้งนี้เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าร่วมประเมินโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งมีผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ถ้วยโยเกิร์ตคละสี ขนาด 80 กรัมถ้วยโยเกิร์ตคละสี ขนาด 80 กรัม

TGO CFP 16-085-476ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตร

TGO CFP 16-085-478ขวดน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร

TGO CFP 16-085-479ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-017-090

TGO CFP 16-085-475ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม 1500 มิลลิลิตร

TGO CFR 16-017-091