• Gawis System - AGR Tospwave
  • Combi Tester - AGR Topwave
  • Magnetic Wall Thickness Measurement
  • Height Gauge

    ขนาดคอ และลำตัว, ตรวจสอบความหนาบางของผนังถ้วย, ฟรีฟอร์มและขวดอัตโนมัติLight Polarizer

การไหลของวัตถุดิบ และตรวจสอบคุณภาพฟรีฟอร์มMagnetic Wall Thickness Gauge

วัดความหนาบางของผนังHeight Gauge

ตรวจวัดความสูงVacuum Box

ตรวจสอบการรั่วซึ่มของขวดและถ้วยTorque Tester

ตรวจแรงการปิดและเปิดของฝาปิดDigital Caliper

ตรวจวัดขนาดQuality Window

โปรแกรม SPC สำหรับการทดสอบความเสถียรของคุณภาพผลิตภัณฑ์KFM Moisture Tritrater

ตรวจวัดความซื้น