ประเภทฝาปิด

ฝาพลาสติก HDPE คุณภาพ Food Grade สำหรับปิดขวดน้ำให้เลือกหลายแบบ
- ฝาพลาสติก Hot filled (PCO1810) 28mm
- ฝาพลาสติก Aseptic filled (PCO1881) 28mm
- ฝาพลาสติกสำหรับขวดน้ำ 29/25
- ฝาพลาสติกสำหรับขวดน้ำ 30/25
- ฝาพลาสติก 38 mm